เข้าใจเธอ เข้าใจฉัน เรารักกัน

Team Building - Walk Rally

สันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมฐานสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

บริการออกแบบและจัดเวิร์คช็อป
+ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน หัวหน้ากับลูกทีม
+ รวมใจพิชิตเป้า ประสานพลังจิตใจที่แต่ละฝ่าย ทุกแผนกสามารถเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง
สิ่งสำคัญของทุกองค์กรระดับโลกชั้นนำต่างเห็นตรงกันว่าทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์จำเป็นมาก การอยู่ในบรรยากาศการทำงานที่ดี สบายใจ อบอุ่น ปลอดภัย ซึ่งส่งผลต่อจิตใจ เพราะมนุษย์ทุกคนมีจริตนิสัย ความรู้สึกนึกคิด จุดเคือง อารมณ์ ศักดิ์ศรี จิตใจที่แตกต่างกัน
+ เพื่อสร้างจุดร่วมระหว่างกันให้มีความสัมพันธ์ที่ดีในระยาว
+ ต้องการที่จะได้รับการบำรุงรักษาน้ำใจกระบวนการสร้างทีมสัมพันธ์จึงขาดไม่ได้เลยก็เพื่อการที่สร้างให้ทุกคนมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างเท่าเทียม และยอมรับซึ่งกันและกัน ทำให้ทุกคนในองค์กรสามารถร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรประสบความสำเร็จเพิ่มยอดขายตามเป้าได้

ติดต่อจัดอบรม โทร 061-963-9398 , 080-552-6963

การจัดกิจกรรมเรียนรู้รูปแบบการได้ใช้ชีวิตร่วมกัน

บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด

โดยใช้เกมจำลองวัฒนธรรมองค์กรและการทำงานเป็นทีม (Team&Trust Game) เกมการบริหาร (Management Game) ในรูปแบบ Walk Rally มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และองค์กร ด้วยวิธีการทำงานรวมพลัง ร่วมมือร่วมใจ เสียสละ สามัคคี และผลักดันให้ผลงานขององค์กรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ กิจกรรมการทำงานด้วยทีมพลวัต ที่จะพัฒนาการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น ทีมงาน GETUP Training ยินดีออกแบบกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับองค์กร สะท้อนการทำงานในชีวิตประจำวัน เพราะเราเชื่อว่าถ้าสมาชิกในองค์กรได้มีโอกาสพูดคุยกัน มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน ปัญหาที่มีอยู่จะเริ่มถูกนำมาแก้ไข โดยเริ่มจากกิจกรรมที่เปิดโอกาสในสมาชิกในองค์กรได้แสดงความคิดเห็น ได้มีส่วนร่วม

ติดต่อจัดอบรม โทร 061-963-9398 , 080-552-6963

โปรแกรมวิเคราะห์นิสัย(Habitscan)

บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด

แนวคิดการจัดตั้งโครงการ ให้คุณได้รู้เทคนิค การรู้นิสัย อ่านใจคน ด้วยโปรแกรม Habitscan ที่จะช่วยให้คุณครูเข้าใจแนวคิดเรื่องการสอนและการประเมินผลรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และแนวทางปฏิบัติจริง ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้โลกของการค้นพบพรสวรรค์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แนวทางการพัฒนาตนเองให้เก่ง ดี มีความสุข เลือกสายการเรียนได้เหมาะสมตรงตามอาชีพในฝัน จนไปถึงการออกแบบการสอนและการแนะแนวอาชีพให้มีประสิทธิภาพ ใช้ได้จริงๆ กับเด็กไทยยุค 4.0

เข้าสู่เว็บไซต์

องค์กรที่เข้าร่วมอบรมกับเรา